Повноваження ревізійної комісії

Контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ здійснюється Ревізійною комісією. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами. Ревізійна комісія та її Голова обираються Загальними зборами в складі Голови та членів з числа членів Асоціації терміном на 5 років.

Ревізійна комісія проводить планові ревізії перед скликанням чергових Загальних зборів за дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою, позапланові ревізії проводяться за вимогою 1/3 (однієї третини) Членів АТ.

Засідання Ревізійної комісії оформляється протоколом. Ревізійна комісія вправі вимагати та їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а в разі необхідності – особисті пояснення від посадових осіб АТ. Вимоги Ревізійної комісії обов'язкові для виконання. Річний звіт і баланс надається Загальним зборам тільки з висновком Ревізійної комісії та Спостережної Ради. Ревізійна комісія зобов`язана скликати позачергові Загальні збори, якщо виникла серйозна загроза інтересам АТ чи виявлені зловживання посадових осіб.

Ревізійна комісія для здійснення перевірок залучає в необхідних випадках аудиторські організації. Президент, Голова і члени Спостережної Ради АТ і Правління або Виконавчої дирекції не можуть бути обрані в Ревізійну комісію.

Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на ньому були присутні не менш 2/3 її членів. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів. Кожен член комісії має один голос. Голова ревізійної комісії може брати участь у засіданнях Спостережної Ради АТ з правом дорадчого голосу.


8384709722990794.html
8384776715628106.html
    PR.RU™