Тема: Типології груп соціально-педагогічного тренінгу

Модуль І

Організаційні засади соціально-педагогічного тренінгу

Практичне заняття № 1 (2 год.)

Тема: Соціально-педагогічний тренінг: поняття, історія, принципи

Завдання:

 1. Сформулюйте цілі тренінгових занять.
 2. Назвіть принципи тренінгової роботи.
 3. Проаналізуйте, як правила групи пов’язані з принципами тренінгу.
 4. Проведіть порівняльний аналіз ефективності тренінгів та індивідуального консультування, використовуючи метод самоспостереження та інтерв’ювання.

Питання та завдання для самоконтролю:

1. Назвіть та стисло схарактеризуйте основні етапи виникнення і розвитку групового соціально-психологічного тренінгу.

2. Що спільного та в чому різниця між груповою психотерапією, груповою психологічною профілактикою, груповою психологічною корекцією та груповим психологічним тренінгом?

3. В чому різниця між тренінгом та освітою? З якою метою використовуються тренінгові заняття?

4. Яка різниця між соціально-психологічним тренінгом та практичним (лабораторним) заняттям?

5. Тренінг як один з видів активного навчання. Зробіть стислий аналіз місця і специфіки тренінгу в системі методів практичної психології.

6. Якою є сутність та найважливіші принципи реалізації тренінгових методів?

7. Дайте визначення методу СПТ?

8. Перелічіть принципи організації соціально-психологічного тренінгу.

Словникова робота: соціально-педагогічний тренінг, соціально-психологічний тренінг (М. Форверг, Т. Альберт), груповий тренінг, бізнес-тренінг, мета соціально-педагогічного тренінгу, цілі соціально-педагогічного тренінгу, предмет соціально-педагогічного тренінгу, завдання соціально-педагогічного тренінгу, тренінговий портфель.

Робота з першоджерелами (анотування літератури):

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось – 89», 2000. – 224 с. (Практическая психология).

2. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасарского, С. Ледера. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

3. Тренинг // Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб, 2003.

4. Тренинг межличностных отношений. Тренинг руководителей. Тренинг социальных навыков // Психотерапевтическая энциклопедия. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб., 1998.

5. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. - СПб: Питер, 2000. - 640 с.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 52.

Практичне заняття № 2 (2 год.)

Тема: Типології груп соціально-педагогічного тренінгу

Завдання:

 1. Обґрунтуйте кожен із практичних принципів тренінгу.
 2. Назвіть переваги групи, члени якої знайомі між собою.
 3. Поясніть, чому бажана вікова однорідність членів групи, та назвіть її межі.
 4. Сформулюйте, за яких умов доцільно використовувати методи психодрами.
 5. Наведіть варіанти дій тренера з метою подолання психологічного опору.

Питання та завдання для самоконтролю:

1. Як відбувається аналіз цільової аудиторії? Наведіть і стисло охарактеризуйте основні методики аналізу цільової аудиторії СПТ.

2. Що таке групові норми?

3. Назвіть чинники, які сприяють груповій динаміці. Які основні підходи до управління груповою динамікою ви знаєте?

4. Назвіть основні фактори, що можуть сприяти розвитку конфліктів у групі та стисло окресліть стратегії їх вирішення.

5. Назвіть основні етапи розвитку групової динаміки. На якому з цих етапів виникає та як долається криза в розвитку тренінгової групи?

6. Які критерії та стандарти тренінгових групи Ви можете виокремити?

7. Стисло охарактеризуйте переваги і недоліки групової форми психологічної роботи.

Словникова робота: Психокорекційна група, психотерапевтична група (К. Рудестам), груповий транзактний аналіз (Е. Берн), психодрама (Дж. Морено), символдрама, групові архетипи та індивідуація (Г. Юнг), Т-групи, біхевіорально-орієнтована група, самоактуалізаційний тренінг (А. Маслоу, С. Джурард), сенс-орієнтований тренінг (В. Франкл), клієнт-центрований тренінг (К. Роджерс), групова гештальтерапія (Ф. Перлз), екзистенційний тренінг (І. Ялом), групова тілесно-орієнтована терапія (В. Райх), танцювальна терапія, групи терапії мистецтвом (арт-терапія), транс-персональний груповий тренінг (С. Грофф), групи тренінгу умінь, NLP-групи (Р. Бендлер, Д. Гріндер, Ф. Пьюселік), системно-феноменологічний груповий тренінг (розстановки за Б. Хеллінгером), сенситивний тренінг, акмеологічний тренінг (О. Сітніков).

Робота з першоджерелами (анотування літератури):

1. Козлов В.В. Интегральная психология: Пути духовного поиска или освящение повседневности. – М.: Психотерапия, 2007.- 528 с.

2. Мілютіна К. Л. Теорія і практика психологічного тренінгу. – К. Видавництво МАУП, 2006. – 175 с.

3. Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 512 с.

4. Пахальян В.Э. Групповой психологический тренинг: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

5. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 384 с. - (Серия «Мастера психологии»).

6. Ситников А.П. Акмеологический тренинг: теория, методика, психотехнологии. – М., 1996. – 428 с.

Література: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 16, 17, 20, 29, 30, 38, 42, 45, 50, 53.

Практичне заняття № 3 (4 год.)

Тема: Групова динаміка і її роль в процесі тренінгової роботи

Завдання:

1. Перерахуйте негативні і позитивні чинники, що впливають на рівень групової згуртованості. Які з них, на ваш погляд, є найважливішими?

2. Поняття про групову згуртованість, чинники, сприяючі груповій згуртованості.

3. Поясніть суть поняття «зворотний зв’язок» в тренінговому процесі. Яке значення має цей психологічний феномен для успішності тренінгу?

4. Розкрийте зміст понять «соціальна роль» і «ігрова роль». В чому їх основна відмінність?

5. Що таке «рольові позиції» в групі СПТ?

Питання та завдання для самоконтролю:

1. Яким чином впливають на проведення СПТ гомогенність та гетерогенність тренінгових груп?

2. Як впливає на проведення СПТ якісний склад тренінгових груп? За якими параметрами можна аналізувати якісний склад групи соціально-психологічного тренінгу?

3. Яким чином кількісний склад тренінгових груп визначає специфіку проведення СПТ?

4. Під час тренінгу учасники відчувають перевтому. Наведіть варіанти дій тренера.

5. Під час тренінгу виник конфлікт між учасниками. Наведіть варіанти дій тренера.

6. Під час тренінгу учасники дотримуються норми “не висловлювати проблем”. Наведіть варіанти дій тренера.

7. Під час тренінгу учасники не бажають виконувати вправу. Наведіть варіанти дій тренера.

Словникова робота: Сутність поняття «ефект групи» (А. Адлер, К. Левін, Дж. Морено, Дж. Претт, К. Роджерс), групові норми, групові критерії, групові стандарти, тренінгова група, групова динаміка, групова згуртованість, цільова аудиторія, груповий конфлікт, психогеографія, гомогенність, гетерогенність, «зворотній зв'язок», соціальна роль, ігрова роль, рольова позиція.

Робота з першоджерелами (анотування літератури):

 1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось – 89», 2000. – 224 с. (Практическая психология).
 2. Мілютіна К. Л. Теорія і практика психологічного тренінгу. – К. Видавництво МАУП, 2006. – 175 с.
 3. Пахальян В.Э. Групповой психологический тренинг: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.
 4. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 384 с. - (Серия «Мастера психологии»).
 5. Фоппель К. Этапы развития группы // Журнал прикладной психологии и психоанализа. 2004. №3.

Література: 1, 2, 3, 5, 14, 18, 38, 41, 42, 50.

Практичне заняття № 4 (2 год.)


8390050623332558.html
8390109829209965.html
    PR.RU™