КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ОБОВ`ЯЗКОВОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Харківський машинобудівний коледж

Іноземна мова

За професійним спрямуванням

(англійська)

обов`язкове домашнє завдання

із методичними вказівками за модулем №2

для студентів ІІ курсу денної форми навчання

спеціальності “Зварювальне виробництво”

Харків, 2009


ББК 81.2 Англ-923

УДК 811. 111 (075-8)

I-67

Чернова О.М

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська). Обов`язкове домашнє завдання із методичними вказівками за модулем № 2 для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності “Зварювальне виробництво” - Харків, ХМК, 2009.- 49с.

Рекомендовано методичною Радою Харківського машинобудівного коледжу, протокол № 6 від 26.03.2009р.

Погоджено цикловою комісією української та іноземної мов і зарубіжної літератури, протокол № 14 від 12.03.2009р.

Рецензент: викладач вищої категорії, викладач методист Чайковська Л.В.

ББК 862 Англ-923

©Харківський машинобудівний коледж

ЗМІСТ

1 Вступна частина

1.1 Критерії оцінювання обов`язкового домашнього завдання

1.2 загальні вказівки щодо виконання та оформлення обов`язкового домашнього завдання

2 рекомендована література

3 методичні рекомендації з виконання обов`язкового домашнього завдання

за модулем № 2 та зміст завдань

До змісту


ВСТУПНА ЧАСТИНА

Виконання обов`язкового домашнього завдання є підсумковим важливим елементом навчальної діяльності з дисципліни та відтворюється шляхом самостійної роботи з вивчення необхідного лексичного матеріалу та граматики, внесених до робочої програми курсу дисципліни.

Метою обов`язкового домашнього завдання (ОДЗ) для студентів другого курсу спеціальності “Зварювальне виробництво” є формування здатності розуміти характер та зміст ділових листів, формування способів діяльності щодо утворювання висловлювань з модальними дієсловами та неособовими формами дієслів, розвиток писемного мовленння.Отже, під час виконання обов`язкового домашнього завдання студентові належить опрацювати такі граматичні категорії як “Множина іменника”, “Артиклі”, “Модальні дієслова”, “Неособові форми дієслова”, “Пасивний стан” та засвоїти лексичний матеріал, до складу якого входить термінологія ділової кореспонденції та види ділових листів.

ОДЗ з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” включає в себе ряд граматичних завдань, а також завдання, пов`язані з правильним вибором слів для утворення речень, вибором модальних дієслів та їх еквівалентів, перекладом наведених ділових листів та термінів, перекладом неособових форм дієслова в залежності від фуекцій того чи іншого розряду.

ОДЗ видається студентам на початку вивчення другого модуля. Одночасно викладач дає всі необхідні пояснення, пов`язані з його виконанням, і призначає термін здачі робіт (контроль за другим модулем).

До змісту

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ОБОВ`ЯЗКОВОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Відповідно таблиці рейтингових показників ОДЗ як контроль за модулем № 2 оцінюється рейтинговим показником у 68 балів. Cкладається робота із шести завдань, при правильному виконанні яких зараховуються такі бали: за перше та з третього по шосте - по 10 балів, за друге завдання - 18 балів.

При оцінюванні роботи враховуються:

1) уміння визначити тип ділового листа за його змістом (наприклад, “замовлення” або “запит” і т.і.), за хибне визначення типу знімаються 5 балів, за лексичну помилку знімається 1 бал;

2) уміння вибрати належне модальне дієслово або його еквівалент, проаналізувавши вжитий дієслівний час та можливість застосування того чи іншого ставлення до наведеного в реченні дієслова (наприклад, “must”або “have to”), помилка варта 2 балів;

3) знання лексичного матеріалу за темою “Ділове спілкування”, включаючи мовні кліше ділових листів, слова-терміни та інтернаціоналізми ( помилка в третьому завданні позбавляє двох балів, в п`ятому - одного балу);

4) уміння розрізняти неособові форми дієслова за їх функціями в реченні, внаслідок хибного вибору дієприкметника втрачаються 2 бали;

5) уміння розпізнавати члени речення за їх синтаксичними функціями та перетворювати речення з активного стану на пасивний стан, зважаючи на вжитий дієслівний час, помилка в шостому завданні позбавляє 2 балів.

Відсутність орфографічних та пунктуаційних помилок, охайність виконання роботи також впливають на загальний бал ( до 5 балів втрачається в випадку неохайного виконання).

До змісту


8390698199860012.html
8390733522471684.html
    PR.RU™