Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань

Величини Одиниці вимірювання Переведення одиниць
Система СІ Несистемні
Активність (А) Беккерель (Бк) (1 розпад ядра атома за 1 сек.) Кюрі (Кі) (3,7·1010 розпадів за 1 сек.) 1 Кі = 3,7·1010 Бк
Ступінь забруднення Бк/м2 Кі/м2 1 Кі/м2= 3,7·1010 Бк/м2
Експозиційна доза (Х) Кл/кг (доза радіоактивного випромінювання, яка створює у 1 кг сухого повітря таку кількість іонів одного знаку, що їх сумарний заряд ста­новить 1 кулон) Рентген (Р) (доза радіоактивного випромінювання, яка створює у 1 см3 сухо­го повітря таку кіль­кість іонів одного знаку, що їх сумар­ний заряд становить 1 од. заряду СГС) 1 Р = 2,58·10-4 Кл/кг
Поглинена доза (D) Грей (Гр) (доза радіоактивного випромінювання, при якій 1 кг речовини, що опромінюється, погли­нає енергію в 1 Дж) Рад (доза радіоактивного випромінювання, при якій 1 г речовини, що опромінюється, по-гли­нає енергію в 100 ерг) 1рад=0,01 Гр
Еквівалентна доза (Н) Зіверт (Зв) (доза радіоактивного випромінювання будь-якого виду, що призво­дить до таких самих дій на біологічний об’єкт, як і доза рентгенівського або γ-випромінювання в 1 Гр) бер (доза радіоактивного випромінювання будь-якого виду, що призво­дить до таких самих дій на біологічний об’єкт, як і доза рент­генівського або γ-ви­промінювання в 1 Р) 1бер=0,01 Зв
Потужність дози (Р) ампер на кілограм (А/кг) (потужність експози­ційної дози радіоакти­вного (фотонного) ви­промінювання, при якій за 1 с створюється експозиційна доза 1 Кл/кг) Рентген на годину (Р/год.) (потужність експози­ційної дози радіоак­тивного (фотонного) випромінювання, при якій за 1 год. створю­ється експозиційна доза 1 Р) 1Р/год= 7,166·10-8А/кг

Примітка: для фотонного випромінювання в повітрі 1 Рад = 0,869 Р (бер).

Таким чином, еквівалентна доза визначається як добуток поглинутої дози на коефіцієнт якості випромінювання.

За інших рівних умов доза іонізуючого випромінювання збільшується із зростанням часу опромінення. Доза, віднесена до одиниці часу називається потужністю дози. Якщо потужність експозиційної дози гама-випромінюван­ня складає 1Р/год, то це означає, що за 1 годину опромінення людина може отримати дозу рівну 1 Р.

Таблиця 3.2.

Коефіцієнти якості випромінювань

Види випромінювань Коефіцієнти якості
Фотони, всі енергії
Електрони, всі енергії
Протони з енергією > МеВ
Нейтрони з енергією < 10 кеВ
з енергією 10-100 кеВ
з енергією 100 кеВ - 2 МеВ
з енергією 2 МеВ - 20 МеВ
з енергією > 20 МеВ
Альфа опромінення, важчі ядра віддачі

1 рад·К = 1 бер

1 Гр·К = 1 Зв

Елементи, які випромінюють різні види іонізуючого випромінювання називаються радіоактивними. Іонізуюче випромінювання виникає в результаті ядерних перетворень в процесі радіоактивного розпаду атомів. З цим явищем пов̉΄язане поняття активності радіоактивного джерела.

Для виявлення іонізуючих випромінювань, випромінювання їх енергії та інших властивостей використовуються прилади, які називаються детекторами (дозиметрами). Дозиметри можуть бути індивідуального користування або більш складної конструкції для комплектування спорядження спеціалізованих дозиметричних підрозділів.

Норми радіаційної безпеки

Основні принципи дозових навантажень. Для визначення необхідного захисту людини від існуючого опромінювання, а також для створення безпечних умов практичної діяльності людей, під час якої вони можуть опинитись під дією іонізуючих випромінювань – створено норми радіаційної безпеки (НРБ).

Основні принципи регламентації дозових навантажень такі: не перевищу­вати встановленої дозової межі; виключити будь-яке необґрунтоване опромінен­ня; знижувати дози опромінення до можливого найнижчого рівня, враховуючи економічні та соціальні фактори. Перше видання НРБ-76 (1981 р.) було уточнене після аварії на ЧАЕС.

“Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ – 97) є основним Державним документом, що встановлює систему радіаційно-гігієнічних регламентів для забезпечення прийнятих рівнів опромінення, як для окремої людини, так і суспільства взагалі.

“Нормами радіаційної безпеки” встановлюються такі категорії осіб, які зазнають опромінення:

Категорія А (персонал) – особи, які постійно, чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань.

Категорія Б (персонал) – особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв’язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях та на промислових майданчиках об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення.

Категорія В – все населення.

“Нормами радіаційної безпеки” та зазначеним Законом, визначені основні дозові межі (ліміти дози) опромінення для різних категорій населення, перевищення яких вимагає застосування заходів захисту людини. З лімітом дози порівнюється сума ефективних доз опромінення від усіх індустріальних джерел випромінювання. До цієї суми не включають:

- дозу, яку одержують від природних джерел випромінювання;

- дозу опромінення від техногенно-підсилених джерел природного походження;

- дозу, яку одержують при медичному обстеженні або лікуванні;

- дозу, що пов’язана з аварійним опроміненням населення.

Основні дозові межі (ліміт ефективної дози) для категорій осіб, які зазнають опромінювання, становлять:

- Категорія А – 20 мЗв (2 бер) за рік;

- Категорія Б – 2,0 мЗв (0,2 бер) за рік;

- Категорія В – 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік;

Індивідуальний дозиметричний контроль, у конкретних у кожному випад­ку обсягах є обов’язковим для осіб, у яких річна ефективна доза опромінення може перевищувати 10 мЗв за рік.

Заходи щодо укриття людей застосовуються, якщо протягом перших десяти діб, очікувана сукупна ефективна доза опромінення може перевищити 5 мЗв (0,5 бер).

Тимчасова евакуація людей здійснюється у разі, якщо протягом не більш одного тижня ефективна доза опромінення може досягти рівня 50 мЗв (5 бер).

Йодна профілактика застосовується у разі, якщо очікувана поглинута доза опромінення щитовидної залози від накопиченого в ній радіоактивного йоду може перевищити 50 мГр (5 рад). Додаткові обмеження існують для жінок репродуктивного віку.

Під час виконання аварійних робіт максимальне накопичення дози не повинне перевищувати 25 рад (для персоналу) та 10 рад (для населення). Доза, отримана за рахунок існуючого фону випромінювання та від інших джерел випромінювання за 70 років життя, повинна складати біля 14…15 бер. За цього рівня опромінення медиками не встановлено шкідливої дії на здоров’я дітей та дорослих.

Встановлено, що за доз опромінення близько 10 рад не спостерігається змін в органах та тканинах організму людини. Короткочасні незначні зміни складу крові спостерігаються лише за одноразового опромінення дозою в 25…75 рад. Розвиток променевої хвороби спостерігається під час опромінення дозою більше 100 рад. Променева хвороба тяжкого ступеню може розвинутися після одноразового опромінення всього тіла дозою 400 рад та більше.


8390803091174658.html
8390867255875183.html
    PR.RU™