леуметтану пәні бойынша бірінші аралық бақылау тест сұрақтары

Әлеуметтану дегеніміз:
Индивидтердің әлеуметтік өмірі немесе әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіндегі тұлғалар туралы ғылым

Микроәлеуметтануға жатады:
символикалық интеракционизм

Макроәлеуметтануға төмендегілердің қайсысы жатады?
Конфликтология

Әлеуметтік институт дегеніміз:
тарихи қалыптасқан адамдардың біріккен іс-әрекетінің тұрақты түрін ұйымдастыру

Социологияның негізін қалаушылардың ойынша қоғамдағы ынтымақтастықты және келісімділікті дамытудың қай жолын көрсетті:
Реформалық

Әлеуметтік шындықтың негізгі көрсеткіші:
Қоғамдағы мәдениет

Әлеуметтану ғылым бойынша иерархия термині қандай мағына береді?
Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтау үшін қолданылады
Антикалық дәуірдің алғашқы социологтары деген атқа ие болған әлеуметтік философтарды атаңыз:
Платон, Аристотель

Страта дегеніміз:
Әлеуметтік топ

Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарының бірін атаңыз?
Әлеуметтік жүйе

«Социология» деген сөз алғаш рет қашан қолданылды?
ХІХғ. 40 ж.

6 томдық «Позитивті философия курсы» еңбегінің авторы кім?
О.Конт

Әлеуметтану дегеніміз:
Индивидтердің әлеуметтік өмірі немесе әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіндегі тұлғалар туралы ғылым

Әлеуметтік институттардың жиынтығы дегеніміз:
Қоғамның әлеуметтік жүйесі деп аталады
Нормалық жүйенің негізгі элементтері:
салт-дәстүрлі

Жүйенің қызметін бақылаудың салдары дегеніміз:
дисфункция

Алғашқы қауымдық, құлдық, феодалдық, капиталистік және коммунистік формацияларды жіктеген кім?
К.Маркс

Әлеуметтік жүйенің тиімді жағдайы қоғамадағы тұрақтылық пен теңдікті сақтау деп санаған кім?
Т.Парсонс

Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:
М.Вебер

Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі:
К.Маркс

Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:
Э.Дюркгейм

Білім институтының қоғамдық нормалар мен құқықтарын түсінуге үйрету функциясын қалай атаймыз?
тәрбиелеу

Қоғамның маңызды әлеуметтік институттарына отбасы, дін, саяси және экономикалық институттарды жатқызған ғалым:
Г.Спенсер

Мәдениеттер қақтығысындағы мәдениеттердің іріктелуін зерттеуші:
М.Мид

Аз топтардағы тұлға аралық қатынастар құрылымын зерттейді:
Социометрия

Социализм капитализмді жеңіп шығады деген пікірді айтқан:
К.Маркс

Әлеуметтік институттардың түрін атаңыз?
Діни, білім беру, отбасы және неке

Мәдениет дегеніміз:
Салт-дәстүрлердің, әлеуметтік норма, тәртіптердің жиынтығы

Элита дегеніміз:
Қоғамдағы ең таңдаулы, сұрыпталған адамдар

Қоғам дамуын өнідіріске дейінгі, өндірістік және постөндірістік деп бөлген ғалым:
Д.Белл

О.Конттың пікірінше қоғамның негізгі бірлігі неде?
Отбасы

К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?
өндірістік тәсілмен

Номинальды қауымдастық дегеніміз:
Белгілі бір мәселені зерттеу үшін бөлінген қауымдастық

Алғашқы топ дегеніміз:
Ұзақ әрі берік байланысатын және дәстүрлерді сақтайтын аз топ
Символикалық интеракционизм нені оқытады?
өзара іс- әрекет

Этнометодология дамытқан идеяларды көрсетіңіз:
феноменологиялық әлеуметтану

«Айнадағы мен» теориясын қалыптастырушы:
Ч.Кули

«Орташа деңгейлер» теориясы ұғымын енгізуші:
Р.Мертон

Р.Мертон мына түсініктерді талдай отырып функционализді толықтырды:
дисфункция
Қауым мен қоғамды бөліп көрсеткен:
Ф.Теннис

«Адамшылдық қарым –қатынас» концепциясын (тұжырымдамасын) енгізген кім?
Э.Мэйо

«Түсінетін әлеуметтануды» қалыптастырушы:
М.Вебер
Дж.Мид
Позитивизмнің дамуына үлес қосқан ғалым.:
О.Конт

Әлеуметтік өзара іс-әрекетті оқыту қай бағыттың пәні болып табылады:
микроәлеуметтану

Әлеуметтік жанжал теориясының өкілі:
Р.Дарендорф

Мына теоретиктердің ішінде эволюцияның мәні дифференциалды және күрделі қызмет процесінде деп санаған кім?
Г.Спенсер

«Әлеуметтікті әлеуметтік арқылы» оқыту әдісі дегеніміз:
Социологизм

Құрылымдық – функционалдық талдау мектебінің өкілін көрсетіңіз:
Т.Парсонс

У.Томас және Ф. Знанецкий өкілдері:
эмпирикалық әлеуметтанудың

Обьективті мақсат үшін күресте индивидтердің, әлеуметтік топтардың сезімдері мен ұмтылыстарын бейнелейтін әлеуметтік дау-жанжалды идеологиялық құбылыс ретінде анықтаған кім?
Л.Козер

Әлеуметтік дау - жанжалды қарастыратын бағытты көрсетіңіз:
Конфликтология

Күнделікті оқып – білу әлеуметанудың қай бөлімінің мәселесі:
білім әлеуметтануы

Адамның интелектуалды дамуының үш кезеңін көрсеткен ғалым:
О.Конт

«Адамның интелектуалды дамуының үш сатысы» заңын қалыптастырушы:
О.Конт

«Өрлеуші және бәсеңдеуші» мобильділік – түрі:
тік ( вертикалды) мобилділік

Профессор атағы неге жатады:
статус (мәртебе)
Белгілі-бір әлеуметтік қажеттілікті және қызығушылықтарды қанағаттандыруға бағытталған нормалар жүйесі бұл -- әлеуметтік:
Институт
Теңсіздік әлеуметтік дамудың басты негізі деп есептеген кім?
Т.Парсонс

Әлеуметтік мобильділіктің тік (вертикальді) және көлденең (горизонтальді) түрін көрсеткен кім?
П.Сорокин

П.Сорокин стратификацияның қанша түрін көрсетті?

Әлеуметтік статус дегеніміз:
тұлғаның қоғамдағы орны

Стратификация термині әлеуметтану ғылымына қай ғылымнан енген?
Геология

Стратификацияның қанша өлшемі(критериі) бар?

Мобильділіктің қандай түрінде статус өзгереді?
Тік

Қазіргі батыс қоғамындағы орта таптың саны:
60%

Адамдардың әлеуметтік жіктерге, қабаттарға бөлінуін көрсететін термин:
Әлеуметтік стратификация

Әлеуметтік құрылымның элементтері:
Кәсіптік топтар

Маркстік социологиялық теория бойынша әлеуметтік теңсіздіктің негізгі себебі неде?
Меншіктік қатынастар

Престиж дегеніміз не?
Құрметке жету

«Өрлеуші» мобильділік мобильділіктің қай түріне жатады?
Тік
Жеке тұлға қоғамдағы индивидтердіңі орындайтын рөлдері жиынтығының функциясы болып табылады – осы жағдай:
рөлдік теория

Тұлғаны мәдениет (қоғам) арқылы анықтайды:
Микроәлеуметтану

Билеуші пікірді қабылдаған, жеке тұлғалық мазмұннан айрылған немқұрайлылық (пассивті) дегеніміз:
конформизм

Аномия дегеніміз:
ортақ мәндегі тәртіптің болмауы

Әлеуметтік норманы бұзу:
Ауытқушылық

«Идеалды түр» түсінігінің авторы болып табылады:
М.Вебер

Дж.Мид – негізін салушы:
символикалық интеракционизмнің

Жанжалдың басты себебі біреулердің өзгелерге өкілетті болу фактісінен деген пікірді қалыптастырған:
Р.Дарендорф

Адамның ұмтылысына, өз еркіне, таңдауына байланысты берілетін статус:
қолы жеткен

Әлеуметтену (социализация) процесіне көмек беруші адамдар мен мекемелер:
Агенттер

«Статустар жиынтығын » терминін енгізген кім:
Р.Мертон

«Әлеуметтік айырбас» концепциясының авторы:
Дж. Хоманс

Тұлғаралық, топішілік және адамдардың күнделікті өзара іс-әрекетін зерттейтін:
Микроәлеуметтану

Ресоциализация дегеніміз:
Өмірдің әрбір кезеңінде жаңа рөлдерді, құндылықтарды, білімдерді меңгеру процесі:

Маркстік социологиялық теория бойынша әлеуметтік теңсіздіктің негізгі себебі неде?
Меншіктік қатынастар

К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?
өндірістік тәсілмен

Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген:
М.Вебер

Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі:
К.Маркс

Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:
Э.Дюркгейм
Әлеуметтану дегеніміз:

Микроәлеуметтануға жатады:
символикалық интеракционизм

Макроәлеуметтануға төмендегілердің қайсысы жатады?
конфликтология

Әлеуметтік институт дегеніміз:
тарихи қалыптасқан адамдардың біріккен іс-әрекетінің тұрақты түрін ұйымдастыру

Социологияның негізін қалаушылардың ойынша қоғамдағы ынтымақтастықты және келісімділікті дамытудың қай жолын көрсетті:
реформалық

Әлеуметтік шындықтың негізгі көрсеткіші:
Қоғамдағы мәдениет

Әлеуметтану ғылым бойынша иерархия термині қандай мағына береді?
Қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтау үшін қолданылады

Антикалық дәуірдің алғашқы социологтары деген атқа ие болған әлеуметтік философтарды атаңыз:
Платон, Аристотель

Страта дегеніміз:
Әлеуметтік топ

Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарының бірін атаңыз?
Әлеуметтік жүйе

«Социология» деген сөз алғаш рет қашан қолданылды?
ХІХғ. 40 ж.

6 томдық «Позитивті философия курсы» еңбегінің авторы кім?
О.Конт

Әлеуметтану дегеніміз:
Индивидтердің әлеуметтік өмірі немесе әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіндегі тұлғалар туралы ғылым

Әлеуметтік институттардың жиынтығы дегеніміз:
Қоғамның әлеуметтік жүйесі деп аталады

Нормалық жүйенің негізгі элементтері:
салт-дәстүрлі

Жүйенің қызметін бақылаудың салдары дегеніміз:
дисфункция

Алғашқы қауымдық, құлдық, феодалдық, капиталистік және коммунистік формацияларды жіктеген кім?
К.Маркс

Әлеуметтік жүйенің тиімді жағдайы қоғамадағы тұрақтылық пен теңдікті сақтау деп санаған кім?
Т.Парсонс


8393942927027397.html
8394035827124981.html
    PR.RU™